top of page

GWASANAETHAU AR-LEIN

 

Nawr gallwch chi fod yn hawdd  mynediad i'ch iechyd  record

- gan gynnwys eich  ailadrodd meddyginiaeth,  imiwneiddio,

dogfennau  a mwy.

    Yr hyn a gynigiwn     

  DETHOL MENU   

Penodiadau

Clinigau

Gwasanaethau Ar-lein

Presgripsiynau

Cofrestrwch

Iechyd Teithio

Meddygaeth Gwyliau

Healthier Together

 Brings together consistent and high-quality advice from local health professionals for families into one easy to navigate place.

The information is written and approved by NHS clinicians including GPs, which means families/carers/young people will receive consistent self-care/management health advice from the website.

You'll find clear information on common childhood illnesses, including advice on what 'red-flag' signs to look out for, where to seek help if required and how long your child's symptoms are likely to last.

Together we’ll do the right thing for your child. Visit: www.hnyhealthiertogether.nhs.uk

Gallwch hefyd wneud apwyntiadau meddyg teulu (yn amodol ar argaeledd) a gweld eich cofnodion meddygol  -  i gyd o'ch ffôn symudol, llechen, gliniadur neu unrhyw rai  dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd

SUT I ENNILL MYNEDIAD I WASANAETHAU AR-LEIN

Gallwch chi lawrlwytho a defnyddio'r Ap GIG heb fod angen cysylltu â'r feddygfa: er y bydd hyn ond yn rhoi mynediad cyfyngedig i chi i'ch cofnodion meddygol  (gweler isod)

 

I gael mynediad llawn i'ch holl gofnodion bydd angen i chi wneud cais i ni i'ch cofrestru ar gyfer mynediad (gweler isod am  ' Pethau i'w Ystyried ' ).

I gael mynediad llawn i'r holl wasanaethau ar-lein , rhaid i chi fynychu YN PERSON i'r tîm derbyn i gael eich PIN / ID a'ch dogfennaeth gofrestru ar-lein (mae hyn oherwydd bod angen i ni wirio pwy ydych chi)

CYN i chi fynychu'n bersonol, lawrlwythwch a chwblhewch y Ffurflen Cais am Fynediad Ar-lein  ac yna dewch â hyn gyda'r ddogfennaeth adnabod lluniau berthnasol (pasbort / trwydded yrru / cerdyn myfyriwr / cerdyn teithio ac ati) ynghyd â chadarnhad o gyfeiriad (gan awdurdod dynodedig fel a  datganiad darparwr ariannol / ffurflen Treth Gyngor / ffurflen Cyllid a Thollau EM / darparwr ffôn (llinell dir ddim yn symudol) ac ati)  

Er cyflymdra - os nad oes angen mynediad llawn arnoch eto (dywedwch eich bod am archebu ail-bresgripsiynau ar hyn o bryd) - gallwch lawrlwytho Ap y GIG i ffôn clyfar neu lechen heb fod angen mynychu a llenwi'r ffurflen

NHSApp.JPG

Bydd lawrlwytho a defnyddio'r Ap GIG i gael mynediad cyflym yn eich galluogi i gael mynediad at archebu meddyginiaeth ailadroddus ar-lein, apwyntiadau archebu a gweld cofnod gofal cryno.

Ni fyddwch yn cael mynediad llawn i gofnodion nes i chi fynychu'n bersonol ond gallwch chi gofrestru'n gyflym gydag Ap y GIG gartref os bydd angen.

 

Dadlwythwch o Google Playstore neu'r App Itunes. 

Mae angen i chi gael rhyw fath o ID ffotograffig (trwydded yrru / pasprt / cerdyn myfyriwr ac ati) ar gael fel rhan o'r broses - mae gwefan Ap y GIG yn egluro hyn yn llawn

Mynediad Llawn i'ch cofnodion meddygol, cwblhewch y Ffurflen Cais am Fynediad Ar-lein  a dewch â hyn gyda chi ynghyd â'r ddogfennaeth ID berthnasol. Byddwn yn gwirio'r ID ac efallai y gallwn brosesu wrth i chi aros ond yn amlach byddem yn gofyn ichi roi 24 awr i ni ei brosesu. Yna byddwch chi'n gallu casglu'r gwaith papur perthnasol gyda'ch rhifau PIN / ID.

Mynediad Dirprwyol  Os ydych chi'n rhiant / gofalwr ac eisiau cael mynediad ar-lein i berson arall (er enghraifft plentyn dibynnol o dan 15 oed neu briod / partner ac ati nad yw'n gallu rheoli ei gyfrif ei hun) yna defnyddiwch y Ffurflen Cais Mynediad Dirprwyol hon.

Sylwch y bydd angen awdurdodiad uwch reolwr / meddyg ar gyfer cais o'r fath cyn i ni roi mynediad i riant / gofalwr i gofnodion meddygol cleifion 15 oed a hŷn.

Yn achos Proxy Access, bydd angen i ni weld prawf ID / Cyfeiriad y dirprwy a'r unigolyn y maent am reoli eu cofnod.

Sut mae defnyddio gwasanaethau Mynediad Ar-lein (ddim yn berthnasol os ydych chi'n defnyddio'r Ap GIG)

 

Mae gwasanaethau mynediad ar-lein ar gael gan nifer o ddarparwyr trydydd parti a gymeradwywyd gan y GIG. Nid yw'r feddygfa'n rheoli'r darparwyr hyn a chynghorir chi i adolygu eu telerau defnyddio pan fyddwch chi'n cofrestru. Rydym yn argymell lawrlwytho'r app darparwr i'ch dyfais (iau) symudol ac i gadw'ch cyfrinair yn ddiogel.

Pan fyddwch chi'n cyrchu'r ap / tudalen we dewisol i gleifion sydd angen i chi gofrestru (gan ddefnyddio'r rhifau PIN / ID rydyn ni wedi'u darparu). Ar ôl i chi gofrestru gallwch fewngofnodi a dechrau defnyddio ar unwaith. Mae'r apiau hyn wedi'u cynllunio i weithio ar unrhyw ddyfais sy'n galluogi'r rhyngrwyd ar unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos, o unrhyw le.

Pan fyddwch wedi mewngofnodi, dewiswch pa adran yr ydych am ei defnyddio ac archebu meddyginiaeth ailadroddus, adolygu cofnodion a gwneud apwyntiadau meddyg teulu. Gyda'r GDPR newydd yn weithredol o fis Mai 2018, mae hon hefyd yn ffordd wych o gyrchu gwybodaeth feddygol i lenwi ffurflenni yswiriant, ffurflenni teithio neu eu rhannu ag unrhyw berson awdurdodedig.

Os ydych wedi cael mynediad dirprwyol i berson arall yna bydd yr ap darparwr unigol yn dangos i chi sut i newid rhwng edrych ar eich manylion a gwylio manylion y person arall. Gwneir hyn yn aml trwy ddewis o gwymplen o dan eich enw eich hun.  

Cyn i chi wneud cais am fynediad ar-lein i'ch cofnod, mae yna rai pethau eraill i'w hystyried.

Consider
Things to consider.JPG

Mwy o wybodaeth  

I gael mwy o wybodaeth am gadw'ch cofnodion gofal iechyd yn ddiogel, fe welwch daflen ddefnyddiol a luniwyd gan y GIG ar y cyd â Chymdeithas Gyfrifiaduron Prydain:

  http://www.nhs.uk/NHSEngland/thenhs/records/healthrecords/Documents/PatientGuidanceBooklet.pdf

bottom of page