top of page

Gwnewch gais i Gofrestru fel Claf
 

Os ydych wedi symud i ffin y practis efallai yr hoffech wneud cais i gofrestru fel claf â Llawfeddygaeth Willerby a Swanland. Gallwch wneud hyn trwy lenwi ein Ffurflen Gais i Gleifion gan gynnwys Ffurflen GMS1 - a'i rhoi yn ein Derbyniad - un ffurflen i bob person sy'n ceisio cofrestru. Sylwch ein bod yn llawn ar hyn o bryd a dim ond derbyn preswylwyr newydd i'r ardal nad oes ganddynt feddyg teulu lleol

    Yr hyn a gynigiwn     

  DETHOL MENU   

Penodiadau

Clinigau

Mynediad Ar-lein

Presgripsiynau

Cofrestrwch

Iechyd Teithio

Meddygaeth Gwyliau

Gallwch weld, llenwi ac argraffu'r Ffurflen Gais i Gleifion o'r fan hon (gweler isod) - gwnewch yn siŵr eich bod yn llenwi'r holl dudalennau.

Hefyd - cwblhewch y Ffurflen Feddygol i gleifion y bydd ei hangen os cewch eich derbyn ar ein rhestr cleifion.

Os ydych ar feddyginiaeth reolaidd o'ch meddygfa gyfredol - gwnewch yn siŵr bod gennych o leiaf mis o gyflenwad cyn gwneud cais i gofrestru gyda ni - a hefyd eich bod, os yn bosibl, yn darparu copi cyfredol o'ch ailadrodd presgripsiwn i ni.

Gallwch chi lenwi pob un o'r ffurflenni hyn ar eich cyfrifiadur - fodd bynnag mae'n rhaid i chi argraffu pob ffurflen, ychwanegu eich llofnod a dod â phrofion perthnasol o gyfeiriad ac adnabod yn bersonol.

Cliciwch pob un ar bob ffurflen i'w lawrlwytho (gallwch ei chwblhau ar y sgrin ond rhaid i chi argraffu a llofnodi'r ffurflenni)  

 

CAIS CLEIFION NEWYDD VJan2019

 

Hefyd, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen feddygol newydd i gleifion

 

FFURFLEN FEDDYGOL NP VJan2019

Llenwch set lawn o ffurflenni ar gyfer pob person sy'n gofyn am gofrestru - gan gynnwys plant.

Young patient

Pan fyddwch yn cyflwyno'r ffurflenni, bydd y derbynnydd yn gwirio'r cynnwys ond ni fydd yn gallu dweud wrthych eich bod wedi'ch derbyn - bydd hynny'n cael ei adolygu gan y swyddog Hybu Iechyd. Os oes unrhyw broblemau gyda'ch cais, bydd ef / hi yn eich cynghori maes o law. Caniatewch hyd at 5 diwrnod i'r broses gael ei hadolygu / cwblhau.

 

Awgrymiadau wrth lenwi'r ffurflen .......  

Pan fyddwch yn darparu eich proflenni o'ch hunaniaeth (llun-drwydded / pasbort ac ati) a'ch cyfeiriad (bil cyfleustodau / cyfriflen banc ac ati) byddwn hefyd yn gallu defnyddio'r rhain i greu eich cyfrif mynediad ar-lein.  

 

Pwysig - cymerwch ofal wrth ddewis arfer eich hawl i optio allan o rannu gwybodaeth (Tudalen 2) - gall dewis optio allan olygu na allwn eich trin fel claf, felly siaradwch â'r practis i gael mwy o wybodaeth os ydych chi yn ansicr mewn unrhyw ffordd.

 

Yn ogystal, os ydych ar unrhyw feddyginiaeth reolaidd bydd angen i chi weld un o'n meddygon cyn y gallwch dderbyn unrhyw bresgripsiynau gennym ni - felly gwnewch yn siŵr bod gennych o leiaf 4 wythnos o gyflenwad o'ch practis presennol - a lle bo hynny'n bosibl, darparwch slip archeb presgripsiwn ailadroddus cyfoes.

Gwiriwch eich bod chi'n byw o fewn ffin ein hymarfer ( cliciwch yma i weld y map ffiniau )

Edrychwch hefyd ar ein siarter cleifion - rhestr o hawliau a chyfrifoldebau

Swanland Parish Boundary

Swanland map.JPG
Swanland bounary

HU10 and HU4 postcode boundary - for information only

Map data is not sufficiently accurate and is offered as a guide - the definitive list of streets is available here

HU10
bottom of page